0800 23 23 22
Datum : 16.08.2023

OTP Grupa: Rezultati za prvih šest meseci 2023. godine

U drugom kvartalu, konsolidovana dobit premašila je očekivanja analitičara uz dobit nakon oporezivanja od 382 milijarde forinti (1 mlrd EUR), dok je neto rezultat za prvih šest meseci dostigao 577 milijardi forinti (1,5 mlrd EUR); NIM je poboljšan u odnosu na prethodni kvartal, kao i troškovna efikasnost i kvalitet kredita, bez uticaja akvizicije, obim neproblematičnih kredita beleži rast od 2% u odnosu na prethodni kvartal (prilagođeno deviznom kursu), stabilna likvidna pozicija.

OTP Grupa ostvarila je dobit nakon oporezivanja od 382 milijarde forinti (1 mlrd EUR) u drugom kvartalu 2023. godine. Kvartalno poboljšanje od 96% u velikoj je meri rezultat rastućeg pozitivnog salda stavki prilagođavanja (1Q 2023: + 7,6 milijardi forinti (19,9 mil EUR), 2Q: +98,1 milijarda forinti (257,5 mil EUR)), povećanog ukupnog prihoda uz jednokratne stavke, kao i pozitivnih troškova rizika. Dodatno, u drugom kvartalu slovenačka Nova KBM učestvovala je sa svojom celokupnom kvartalnom neto zaradom u profitu, u odnosu na dvomesečni doprinos iz prvog kvartala.

U drugom kvartalu 2023. godine, stavke prilagođavanja unapredile su konsolidovanu dobit nakon oporezivanja za 98,1 milijardu forinti (257,5 mil EUR). Glavne stavke su:
Efekat akvizicija od +84 milijarde forinti (220,5 mil EUR) (nakon oporezivanja). U okviru toga, konsolidovan uticaj Ipoteka Banke iznosi 90,8 milijardi forinti (238 mil EUR) kroz dve glavne stavke: negativan gudvil iznosio je 125 milijardi forinti (328 mil EUR), dok je početni trošak rizika predstavljao – 40 milijardi forinti (105K EUR) (-HUF 34 milijarde nakon oporezivanja) (89K EUR). Preostali iznos koji je predstavljen na strani efekta akvizicije (-HUF 6,9 milijardi) (18 mil EUR) uglavnom se odnosio na Sloveniju;
+HUF 25,6 milijardi (67 mil EUR) otpis poreza na neočekivanu dobit (nakon oporezivanja). U prvom kvartalu, OTP je uknjižio ceo iznos poreza na neočekivanu dobit koji je dospeo u 2023. godini, a u skladu sa tada važećim propisom. U skladu sa vladinom uredbom objavljenom 24. aprila 2023. godine, obaveza plaćanja poreza na neočekivanu dobit smanjena je sa 69 milijardi forinti (181 mil EUR) uknjiženih u prvom kvartalu na 41 milijardu forinti (107,6 mil EUR) i tako je razlika od 28,1 milijardu forinti (74 mil EUR) upisana u drugom kvartalu; +HUF 6,5 milijardi (17 mil EUR) (nakon oporezivanja) odnosi se na NPV efekat ugovora o svopu akcija između kompanija OTP i MOL, s obzirom da su dividende isplaćene tokom različitih kvartala: OTP je isplatio svoje dividende tokom juna, a MOL je isto učinio tokom meseca jula. Tokom trećeg kvartala, izvršiće se prebijanje dividende isplaćene od strane kompanije MOL kroz poništavanje pozitivnog NPV uticaja uknjiženog u drugom kvartalu; -17,9 milijardi forinti (47 mil EUR) (nakon oporezivanja) kao očekivani negativni efekat produženja ograničenja kamatnih stopa na hipoteke i izloženosti MSP u Mađarskoj za 6 meseci, do 31. decembra 2023. godine.

Stoga, za prvih šest meseci, OTP Grupa beleži dobit nakon oporezivanja od 576,8 milijardi forinti (1,5 mlrd EUR) (što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 13 puta), čime je premašila celokupnu neto zaradu iz 2022. godine za 230 milijardi forinti (0,6 mlrd EUR).

U slučaju banaka u Ukrajini i Rusiji, rukovodstvo OTP-a primenjuje pristup „kontinuiranog poslovanja“. Međutim, rukovodstvo u Rusiji i dalje razmatra sve strateške opcije, iako je uredbom ruskog predsednika iz oktobra 2022. godine zabranjena prodaja banaka u stranom vlasništvu.

Tokom drugog kvartala 2023. godine, konsolidovana prilagođena dobit nakon oporezivanja dostigla je iznos od 284 milijarde forinti (745,5 mil EUR)  (+52% u odnosu na prethodni kvartal), i posledično OTP Grupa za prvih šest meseci beleži prilagođenu dobit u iznosu od 471 milijardu forinti  (1,2 mlrd EUR) (+88% u odnosu na prethodnu godinu). Prilagođen ROE za drugi kvartal beleži rast i iznosi 33,5% (+10,5 p.p. u odnosu na prethodni kvartal), a prilagođen ROE za prvih šest meseci iznosi 28,4%.

U drugom kvartalu, konsolidovani operativni rezultat napredovao je za 40% u odnosu na prethodni kvartal, i za isti iznos u prvih šest meseci u odnosu na isti period prošle godine.

Tokom prvih šest meseci sve zemlje su bile profitabilne. U prvom polugodištu, doprinos stranih supsidijara u profitu dostigao je 69%. Posmatrano prema pojedinačnom učinku, istakli su se bugarski, hrvatski i rumunski supsidijar. Kvartalna dobit u Sloveniji skočila je na 34,2 milijarde forinti (89,8 mil EUR) u drugom kvartalu, nakon 20,3 milijarde forinti (53 mil EUR) objavljenih u prvom kvartalu uključujući samo dvomesečni doprinos Nove KBM. Poslovanje banaka u Ukrajini i Rusiji dodalo je 17,8 milijardi (46,7 mil EUR)  i 33,3 milijarde (87 mil EUR)  neto zarade konsolidovanoj dobiti nakon oporezivanja iz drugog kvartala. Dok OTP Core takođe beleži značajno povećanje dobiti u odnosu na prethodni kvartal, ista je uglavnom oblikovana porastom ostalih prihoda, dok operativni rashodi i troškovi rizika beleže rast u odnosu na prethodni kvartal.

Ukupni prihodi beleže rast od 20% na nivou Grupe u odnosu na prethodni kvartal. U okviru toga NII je poboljšan za 9%. Neto prihod od naknada i provizija porastao je za 14% u poređenju sa prethodnim kvartalom: zemlje sa značajnim turizmom u okviru svojih ekonomija već́ su pokazale značajan rast, dok su u Mađarskoj određene naknade povećane za prosečnu inflaciju prethodne godine; u Rusiji povećano odobravanje potrošačkih kredita doprinelo je većem generisanju naknada.

Konsolidovani NIM za drugi kvartal poboljšan je za 11 procentnih poena u odnosu na prethodni kvartal (ostvarivši 3,77%). U OTP Core, u drugom kvartalu neto kamatna marža beleži rast za 10 b.p. kvartalno na osnovu pozitivnih jednokratnih stavki, ali je ukrajinski NIM značajno opao (-55 b.p. kvartalno).

Kvartalni operativni troškovi beleže pad od 1% u odnosu na prethodni kvartal, u okviru toga rast plata usled inflacije izvršio je pritisak na kadrovske troškove (+11% u odnosu na prethodni kvartal) u celoj Grupi. Amortizacija beleži pad od 4%. Administrativni troškovi smanjeni su za 11% zbog baznog efekta, pošto je u prvom kvartalu pun godišnji iznos supervizorskih troškova knjižen u jednom paušalnom iznosu u nekoliko supsidijara. Konsolidovani pokazatelj troškova i prihoda za drugi kvartal poboljšan je za 8,7 procentna poena u odnosu na prethodni kvartal, na manje od 41%.

Iznos konsolidovanog ukupnog troška rizika beleži pozitivan saldo od 9,5 milijardi forinti (25 mil EUR) u drugom kvartalu.

Obim neproblematičnih kredita (Nivo 1+2), prilagođen deviznom kursu, beleži rast od 1.233 milijarde forinti (3,2 mlrd EUR) ili 6% kvartalno, gotovo dostigavši iznos od 20.700 milijardi forinti (54,3 mlrd EUR). Međutim, prilagođeno akviziciji, organsko kvartalno povećanje iznosilo je 2% (prilagođeno deviznom kursu), te za prvih šest meseci kreditni portfolio beleži organski rast od 3%. Akvizicijom Ipoteka Banke, obimu neproblematičnih kredita dodato je 885 milijardi forinti (2,3 mlrd EUR) tokom meseca juna.

Što se tiče velikih segmenata, prilagođeno akviziciji Ipoteka Banke, devizno prilagođen portfolio za lizing beleži rast od 4%, portfolio potrošačkih kredita za 3%, hipotekarnih kredita za 2%, a ukupne izloženosti MSP i privrede za 1% kvartalno.

Depoziti prilagođeni deviznom kursu beleže neznatan pad kvartalno posmatrajući, i njihovi obimi su bili blizu 26.900 milijardi forinti (70,6 mlrd EUR). Od konsolidovane ukupne depozitne baze, novokonsolidovani depoziti Ipoteka Banke činili su 284 milijarde forinti (745,5 mil EUR).

Konsolidovani neto pokazatelj kredita /(depoziti + obveznice stanovništva) beleži rast na 76% (+4 p.p. kvartalno).

Rizični profil konsolidovanog kreditnog portfolija nastavio je poboljšanje tokom 2023. godine, što potvrđuje kretanje glavnih pokazatelja. Pokazatelj Nivoa 3 prema MSFI 9 činio je 4,2% bruto kredita na kraju drugog kvartala 2023. godine, podržavajući poboljšanje od 0,5 procentnih poena na kvartalnom nivou, uglavnom usled oporavka nakon isteka moratorijuma na plaćanje u Mađarskoj krajem 2022. godine.

Na nivou Grupe, poslovanje u Ukrajini i Rusiji imalo je najveće pokazatelje Nivoa 3 (24,8% i 15,8%, respektivno). Tokom drugog kvartala, samo je u Ukrajini zabeležen rast (+2,3 p.p.), u drugim delovima je ili stagnirao ili opao. Pokrivenost sopstvenim rezervama izloženosti Nivoa 3 i dalje premašuje 60 posto. U Ukrajini, ukupna pokrivenost rezervama bruto kreditnog portfolija porasla je na 24,8%.

Krajem juna 2023. godine, konsolidovan CET1 pokazatelj u okviru računovodstvene konsolidacije prema MSFI iznosio je 15,2% (+0.8 p.p. kvartalno). Ovo je jednako Tier 1 pokazatelju. Konsolidovan pokazatelj adekvatnosti kapitala (CAR) iznosi 17.5%.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore